June 19, 2024

Aprezentasaun proposta Dekretu-Lei Kurikulu Padraun Nasionál Ensinu Superior

S. Exa. Ministru Ensinu Superior, Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, partisipa iha reuniaun aprezentasaun esbosu proposta Dekretu-lei konaba Kurikulu Padraun Nasionál Ensinu Superior Timor-Leste nian.

Reuniaun refere hala’o iha Sala Reuniaun Ministériu nian no hetan mos partisipasaun husi, Diretóra-Jerál Ensinu Superior no Siénsia, Diretor Nasionál Kurikulu Nasionál Ensinu Superior, Diretor Ezkutivu Nacional ANAAA, Dr. Edmundo Viegas, tekniku no asesor sira.

0Shares