July 21, 2024

Anunsiu – Solisitasaun ba Kuotasaun (SBK) – Akizasaun Server

No. Ref: 176 / DNA-MESCC/VI/ 2024

Avisu

Solisitasaun ba Kuotasaun (SBK)

Ministériu Ensino Superior Ciéncia e Cultura (MESCC), liu husi Diresaun Nacional Aprovisionamento, hakarak informa ba kompania sira nebe’e elijibel no iha interese atu fornese servisu sira nebe’e maka temi hanesan tuir mai ne’e:

NoSBKItem ba ProjectoMontanteObs
1NO.23/SBK/DNA/DGPF/MESCC/VI/2024Akizasaun Server$ 32,074.83 

Bele mai foti SBK iha Ministerio Ensino Superior Ciencia e Cultura (MESCC) Diresaun Nasional Aprovisionamento, Avenida Marginal No.04 Colmera, Dili Timor-Leste Ex Alfadega. Tempu hahu foti dukumentus iha loron 20 fulan Juñu 2024 – 03 Julho 2024 (loron efetivu) Horas 08:30-17:00, fatin Diresaun Nasional Aprovisionamento MESCC. Tempu Submete dukumentus iha loron 04 Julho 2024 Horas 08:00-11:00 fatin Diresaun Nasional Aprovisionamento.

Dukumentus nebe’e presiza mak hanesan:

  • Lisensa aktividade nebe’e sei valido Legalizadu no karimbu original,
  • Sertidaun dividas nebe’e sei valido Legalizadu no karimbu original,
  • Sertidaun Dividas husi Seguransa Sosial (INSS) ne’ebe sei validu no legalizadu
  • TIN, Sertidaun Registo Comersial,
  • Estrato banco fulan 3 (tolu) ikus,
  • Para Quem e Interesado 51 % Timor oan,
  • Kopia kartaun eleitoral/BI no
  • Profile kompania no denah lokasi anexo

Atu hatene informasaun diak liu tan bele mai iha ami nia servisu fatin iha oras servisu.

Mak ne’e deit ba maluk sira nia atensaun la haluha ami hato’o obrigado wain

0Shares