May 21, 2024

π’πŽπ‘π”πŒπ”π“π” πŠπ”πˆπ’ π‡πŽ π‘π„πˆπ“πŽπ‘ π‡π”π’πˆ πˆπ„π’ ππ‘πˆπ•π€πƒπ”π’ πŠπŽππ€ππ€ 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐔 𝐒𝐔𝐁𝐕𝐄𝐍𝐒𝐀𝐔𝐍 ππ”ππ‹πˆπŠπ€ 𝐁𝐀 πˆπ„π’ ππ‘πˆπ•π€πƒπ”

DΓ­li, 09/05/2024: MinistΓ©riu Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia no Kultura liuhusi Komisaun Kordenadora Universidade e Instituto Superior (CUIS-Sigla PortugΓ©s), realiza sorumutu ho Magnifkus reitor husi Instituisaun Ensinu SupΓ©rior Privadu 17 iha salaun MESSK, colmera DΓ­li, hodi kolia kona-ba atribuisaun subvensaun publikas ne’ebΓ© mak hetan aprovasaun husi S. Exa. Primeiro Ministro hodi, apoio ba Instituisaun Ensinu SupΓ©rior Privadu sira.

Objetivu husi sorumutu ida ne’e, atu informa ba Instituisaun Ensinu SupΓ©rior Privadu sira, konaba, preparasaun administrativas no rekezitus sira ne’ebΓ© mak sei kumpri husi Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira, atu hodi hetan, fundu subvensaun publikas ho montante 5 milhoes ne’ebΓ© mak, governu sei atribui ba iha setor privadu sira ne’e, atu hodi reforsa ba melloramentu kualidade akademiku no sistema ensinu supΓ©rior iha Timor-Leste.

Portanto, fundu subvensaun publikas ida ne’e, sei atribui ba iha Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira tuir necessidade ne’ebΓ© mak Instituisaun Sira ida-idak iha hanesa, melloramentu infraestrutura, administrativas, kapasitasaun rekursu umanu, no seluk tan ne’ebΓ© mak bele ajuda atu hodi mellora kualidade Instituisaun nian.

Sorumutu ne’e lidera husi Diretora Jeral Ensinu SupΓ©rior, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, ne’ebΓ© mak akompaΓ±a husi Diretor Jeral Planeamentu no Finansas, Sr. HernΓ’ni Viterbo da Costa Soares, Inspetor Jeral no Auditoria, Sr. Domingos Barros no Koordenador KUIS rasik, Sr. Edmundo Viegas.

Tuir prossesu ne’ebΓ© mak iha, atribuisaun fundus ida ne’e, sei base-ia ba proposta ne’ebΓ© mak sei submete mai husi Instituisaun Ensinu SupΓ©rior Privadu sira no, sei liu husi fase kontratasaun ne’ebΓ© mak inklui mos nia kronograma horariu ba limitasaun no rekezitus prosesual nian.

0Shares