May 21, 2024

๐’๐Ž๐‘๐”๐Œ๐”๐“๐” ๐‡๐Ž ๐„๐Š๐ˆ๐๐€ ๐‡๐”๐’๐ˆ ๐ˆ๐๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐“๐Ž ๐‚๐€๐Œร•๐„๐’ ๐๐Ž ๐„๐Œ๐๐€๐ˆ๐—๐€๐ƒ๐€ ๐๐Ž๐‘๐“๐”๐†๐€๐‹

Dรญli, 08/05/2024: Ekipa tekniku husi Ministรฉriu Ensinu Supรฉrior, Siรฉnsia no Kultura, neโ€™ebรฉ kompostu husi Diretor Jeral nain rua (2), Xefe gabinete Ministru MESSK, teknikus husi parseria kooperasaun MESSK, halo sorumutu ho ekipa husi Instituto Camรตes ho nia reprezentantes sira hamutuk ho S. Exa. Embaixadora Portugal ba Timor-Leste, hodi koalia kona-ba area kooperasaun neโ€™ebรฉ mak MESSK halo ona hamutuk ho Institutu Camรตes nian.

Iha Sesaun sorumutu ida neโ€™e, ekipa sira diskute kona-ba ofertas รกreas sira neโ€™ebรฉ mak existe ona entre Instituisaun rua neโ€™e nian, liu-liu iha area kapasitasaun rekursu umanu nian, hanesan programa bolso de estudu neโ€™ebรฉ mak oferese husi Instituto Camรตes no programas sira neโ€™ebรฉ ho nia fins hodi promove lian Portugues ba Timor-Leste.

Portanto, Instituto Camรตes rasik, antes neโ€™e iha ona kooperasaun hodi oferese programa bolso estudu neโ€™ebรฉ kada tinan oferese ba Timor oan sira neโ€™ebรฉ mak iha meritu no hakarak atu kontinua sira nia estudu iha Portugal, no mos area sira seluk neโ€™ebรฉ maka oferese formasaun liana tu reforsa kapasitasaun ba lian portuguรชs nian iha Timor.

Sorumutu neโ€™e lidera husi Diretora Jeral Ensinu Supรฉrior, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, akompaรฑa husi Diretor Jeral Planemanetu no Finansas, Sr. Hernรขni Viterbo da Costa Soares, Xefe Gabinete Ministru MESSK, Sr. Josรฉ Boavida Simรตes, ho tekniku sira husi MESSK,hamutuk ho S. Exa. Embaixadora Portugal ba Timor-Leste, Dra. Manuela Bairros, Vise Preziedente Institutu Camรตes, Dr. Ricardo Victoria ho nia teknikus sira.

0Shares