May 21, 2024

๐’๐Ž๐‘๐”๐Œ๐”๐“๐” ๐„๐Š๐ˆ๐๐€ ๐Š๐”๐ˆ๐’ ๐Š๐Ž๐๐€-๐๐€ ๐’๐”๐๐•๐„๐๐’๐€๐”๐ ๐๐”๐๐‹๐ˆ๐Š๐€ ๐ˆ๐„๐’ ๐๐‘๐ˆ๐•๐€๐ƒ๐”

Dรญli, 10/05/2024: Komisaun Kordenadora Universidade e Instituisaun Ensinu Supรฉrior (CUIS โ€“ Sigla portugรฉs), lideradu husi Diretor Jeral Ensinu Supรฉrior no Siรฉnsia, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, realiza sorumutu ho ekipa sira, iha salaun MESSK hodi diskuti kona-ba prosedimentus teknikus sira ligadu ho fundu subvensaun publikas neโ€™ebรฉ mak sei atribui ba Instituisaun Ensinu Supรฉrior Privadu sira.

Sorumutu neโ€™e ekipa halo diskusaun ba kestaun teknikus no nia medidas sira neโ€™ebรฉ mak sei vigora ba iha prossesu de ezekusaun fundus subvensaun publika neโ€™e rasik, atu hodi bele garantia efisiensia no efetividade husi prossesu ezekusaun nian rasik, liu-liu ba iha prosesu adminitrastivas sira karik mosu alterasun ruma ou mudansas ruma iha prossesu laran.

Portanto antes neโ€™e, iha loron hirak liu ba, CUIS rasik mos halo ona sorumutu ho Magnifikus reitores sira husi Instituisaun Ensinu Supรฉrior Privadu sira, hodi atribui pakote neโ€™ebรฉ mak sei oferese ba iha kada Instituisaun tuir proposta neโ€™ebรฉ mak sira iha.

Orasmentu subvensaun publikas ida neโ€™e rasik hetan ona aprovasaun husi S. Exa. Primeiru ministru neโ€™ebรฉ mak ho nia destinu sei, atribui ba iha Instituisaun Ensinu Supรฉrior sira, hodi hadia sira nia kualidade, liuhusi รกreas oi-oin neโ€™ebรฉ mak konforme ba iha proposta neโ€™ebรฉ sira nessesita.

0Shares