May 21, 2024

π‡π€π‹πŽ π’π”ππ„π‘π•πˆπ™π€π”π 𝐁𝐀 ππ‘πŽπ†π‘π„π’π” πŠπŽππ’π“π‘π”π’π€π”π π„πƒπˆπ…Γπ’πˆπ” π…πŽπ”π 𝐈𝐏𝐁-ππ„π“π€ππŽ

Betano, 9/04/2024: Ekipa tΓ©knika hosi Diresaun JerΓ‘l Planemanetu no Finansas (DGPF – Sigla PortuguΓ©s) lideradu hosi DiretΓ³r JerΓ‘l, HernΓ’ni Viterbo da Costa Soares, hamutuk ho DiretΓ³r NasionΓ‘l Aprovizonamentu, Sr. Baptista Silva, ho MESSK nia enjeΓ±eiru sira halo supervizaun no monitorizasaun ba projetu konstrusaun edifΓ­siu ne’e nia progresu, iha Betanu, MunisΓ­piu Manufahi.

Objetivu hosi atividade ida-ne’e atu haree projetu ne’e nia progresu no identifika saida mak sei falta no problema balu hanesan propriedade rai ne’ebΓ© afeta ba prosesu konstrusaun drenajen bee no kanalizasaun drenajen alternativa ba parte esteriΓ³r. SupervizΓ³r sira mΓ³s analiza kona-ba risku bee tama arredores edifΓ­siu nian bainhira udan boot.

Atividade ida-ne’e hetan rekoΓ±esimentu hosi AdministradΓ³r MunisΓ­piu Manufahi, no iha monitorizasaun ne’e ekipa realiza hamutuk ho empreza konstrutΓ³r no empreza konsultoria MESSK nian ne’ebΓ© destaka iha terrenu.

Tuir planu ba projetu ne’e, sistema drenajen ne’ebΓ© sei utiliza iha edfΓ­siu foun ne’e mak mΓ©todu drenajen alternativu hodi responde ba infiltrasaun bee bainhira iha tempu udan, nomΓ³s sei kanaliza ba esteriΓ³r bainhira bee nakonu liu. Ho mΓ©todu nune’e sei antesipa bee la bele tama ba edifΓ­siu foun.

Daudauk ne’e progresu ba konstrusaun edifΓ­siu IPB nian atinje ona liu 64% tuir planu. Tuirmai, sei hala’o supervizaun dala ida tan ba konstrusaun ne’e ho ninia instalasaun sira.

0Shares