May 21, 2024

π‹π„π•π€ππ“π€πŒπ„ππ“πŽ 𝐃𝐀𝐃𝐔𝐒 πˆππ’π“πˆπ“π”πˆπ’π€π”π π„ππ’πˆππ” π’π”πΓ‰π‘πˆπŽπ‘ π’πˆπ‘π€ πˆπ‡π€ πŒπ€ππ”π…π€π‡πˆ 𝐍𝐎 ππ€π”πŠπ€π”

Akipa husi Diresaun Nasional SiΓ©nsia no Teknolojia (DNCT – Sigla PortuguΓ©s), kontinua halo levantamentu ba dadus husi Instituisaun Ensinu SpΓ©rior sira hodi atualiza Sistema Base Dadus Ensinu Superior Timor-Leste (SGDES-TL), ba Instituisaun Ensinu Superior sira iha Munisipiu Manufahi no Baukau.

Atividade ne’ebΓ© realiza hahu husi loron Segunda-Feira, 13 Maiu 2024, ho nia objetivu jeral atu hodi simplifika no optimiza jestaun administrativa no akademiku inklui sentralizasaun dadus ba Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira hotu iha territΓ³rio nasional Timor-Leste nian, hodi bele garantia kredibilidade, efisiensia no efikasia husi dadus sira ne’e nian.

Atividade ne’ebΓ© realiza iha sesaun ida ne’e mak hanesan, Introdusaun kona-ba implementasaun sistema ida refere no akordu mos ho kompetensia husi diresaun nian, no apresenta mos kona-ba operasaun sistema ho nia navegasaun sira, funsionamentu inklui mos revisaun ba dadus sira ne’ebΓ© mak existe ona iha sistema ne’e rasik.

Levantamentu ida ne’e rasik ekipa realiza ba iha Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira hanesan, IBTL no IPB iha Munisipiu Manufahi no iha Munisipiu Baukau rasik, realiza ba ICFP Baukau, ne’ebΓ© akordu ho planu ne’ebΓ© iha, atividade ne’e sei realiza durante semana ida nia laran iha referentes munisipiu rua (2) ne’ebΓ© refere.

Portanto antes ne’e, ekipa resik halo ona levantamentu ba dadus husi Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira iha DΓ­li laran, no depois de faze ida ne’e, ekipa sei realiza mos ba iha Munisipiu sira seluk.

0Shares