May 21, 2024

π…πŽπ‘πŒπ€π’π€π”π 𝐉𝐄𝐒𝐓𝐀𝐔𝐍 π„π’πŠπ‘πˆπ“πŽπ‘πˆπ” 𝐁𝐀 π…π”ππ’πˆπŽππ€π‘πˆπ”π’ πŒπ„π’π’πŠ πŸπŸŽπŸπŸ’

Railaco, 22/04/2024: Diresaun Nasional Rekursu Umanu MESSK, ho kooperasaun hamutuk ho Institutu Nasional Administrasaun Publika (INAP), realiza atividade formasaun ´´Jestaun Eskritoriu“ ba funsionarius sira husi MinistΓ©riu, iha Sentru Formasaun Padre Domingos Sequeira, Railaco, Munisipiu Ermera.

Objetivu husi formasaun ida ne’e, atua tu hodi bele dezenvolve diak liu tan jestaun funsionarius administrasaun publiku sira nia abilidade no kompetensia iha jestaun administrativu no servisu eskritoriu. Formasaun ida ne’e bele fornese ba sira kapaasidade atu halo sira nia servisu ho efikasia, transparensia, no profisionalizmu.

Prinsipais objetivus seluk husi formasaun ida ne’e maka, atu bele hasae kapasidade funsionariu sira nian kona-ba prinsipiu adminitrasaun publika, habilidades komunikasaun sira, jestaun dokumentus, hare ba prosesu no prosedimentus sira, efetividade ba rekursu teknolojia informasaun no seluk tan.

Abertura ba atividade ida ne’e, ofisialmete loke Xefe Gabinete Ministru MESSK, Sr. JosΓ© Boavida SimΓ΅es, no hetan partisipasaun husi, Diretor Jeral Planemanetu no Finansas, Sr. HernΓ’ni Viterbo da Costa Soares, representantes husi INAP, Kargus dirijentes husi MESSK, no funsionarius sira hotu.

Formador ba iha formasaun ida ne’e rasik, mai husi INAP. No tuir planu ne’ebΓ© iha atividade refere sei realiza durante loron lima (5) ida nia lara, hahu husi, loron Segunda-Feira, 22 Abril no sei termina iha Sexta-Feira, 26/04/2024, iha fatin hanesan.

0Shares