May 21, 2024

๐”๐๐‚-๐Œ๐„๐’๐’๐Š ๐‡๐€๐‹๐Ž ๐’๐”๐๐„๐‘๐•๐ˆ๐’๐€๐”๐ ๐๐€ ๐’๐„๐‘๐•๐ˆ๐’๐” ๐€๐’๐’๐ˆ๐’๐“๐„๐๐“๐„ ๐€๐ƒ๐ˆ๐ƒ๐” ๐„๐ƒ๐”๐Š๐€๐’๐€๐”๐ ๐Š๐”๐๐€๐๐†

Kupang, 28/04/2024: Ekipa husi Unidade Parseria no Kooperasaun (UPC- Sigla Portuguรฉs), Ministรฉriu Ensinu Supรฉrior, Siรฉnsia no Kultura, lideradu husi Koordenador, Sr. Paulo Mariano, halao Supervisaun ba Servisu Assistente adidu edukasaun ministรฉriu nian neโ€™ebรฉ mak destaka iha Kupang.

Objetivu husi atividade neโ€™e, hanesan parte husi servisu UPC nian neโ€™ebรฉ mak defini iha ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ค๐š ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญรฉ๐ซ๐ข๐ฎ ๐ง๐ข๐š๐ง, ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ ๐ฎ ๐Ÿ๐Ÿ, ๐š๐ฅ๐ขรฑ๐š ๐Ÿ,

neโ€™ebรฉ mak fo kompetensia atu hodi supervisiona no monitoriza atividade no servisu husi Gabinete adidu sira Ministรฉriu nian neโ€™ebรฉ mak destaka ih arai liur.

Total servisu gabinete MESSK nian, neโ€™ebรฉ destaka iha Indonesia kompostu husi Gabinete adidu edukasaun ida (1) neโ€™ebรฉ mak kolokadu iha Jakarta Indonesia, ho nia assitente hamutuk nain tolu (3), ida (1) iha Jakarta indonesia no rua (2) seluk destaka iha Kupang no Denpasar Bali.

Sesaun atividade ida neโ€™e, ekipa halo sorumutu dahuluk ho Konsuladu Timor-Leste nian iha Kupang, Sr. Joaquim Fernandes ho nia ekipa, hafoin halao mos observasaun ba servisu husi assitente nia servisu.

Portanto, ekipa neโ€™ebรฉ halo supervisaun neโ€™e kompostu husi, UPC rasik, hamutuk ho Assesora husi Gabinete Ministro MESSK, no Adjunta Gabinete Inspesaun no Auditoria MESSK.

0Shares