May 21, 2024

π’π„π‘πˆπŒΓ“ππˆπ€ πˆπ’π€π‘ ππ€ππƒπ„πˆπ‘π€ ππ€π’πˆπŽππ€π‹ πŒπ„π’π’πŠ 𝐅𝐔𝐋𝐀𝐍 πŒπ€πˆπ” πŸπŸŽπŸπŸ’

DΓ­li, 6/05/2024: Kargus Dirijentes no Funsionarius tomak husi MESSK, raliza atividade serimonia isar banderia nasional, hanesan atividade regular ne’ebΓ© realiza iha loron dahuluk kada fulan nian, iha resintu MESSK, Avenida Marginal No.4, Colmera, DΓ­li.

Atividade isar Banderia Nasional ne’e, preside husi Diretor Jeral Palaneamentu no Finansas MESSK, Sr. HernΓ’ni Viterbo da Costa Soares, em representasaun S. Exa. Ministru Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia no Kultura. No resposavel ba sesaun isar bandeira ida ne’e mai husi Diresaun Nasional Ensinu SupΓ©rior ne’ebΓ© hetan apoio ba Korpo Isar Bandeira inklui Koru Musikal husi Instituto SiΓ©nsia Saude (ICS- Sigla PortuguΓ©s).

0Shares