May 21, 2024

π…πŽπ‘πŒπ€π’π€π”π π’πˆπ’π“π„πŒπ€ 𝐁𝐀𝐒𝐄 𝐃𝐀𝐃𝐔𝐒 π„ππ’πˆππ” π’π”ππ„π‘πˆπŽπ‘ π“πˆπŒπŽπ‘-𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐒𝐄 𝐈𝐈𝐈

DΓ­li, 22/04/2024: Diresaun Nasional SiΓ©nsia no Teknolojia (DNCT), MinistΓ©riu Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia no Kultura, kontinua realiza formasaun Faze da-Tolu konaba Utilizasaun Sistema Base Dadus Ensinu Superior Iha Timor- Leste, ba Instituisaun Ensinu Superior haat (4) hanesan, ICS, JSI, UNITAL no UNDIL iha salaun INCT, Balide DΓ­li.

Atividade ne’e ho nia objetivu jeral atu hodi simplifika no optimiza jestaun administrativa no akademiku inklui sentralizasaun dadus ba Instituisaun Ensinu SupΓ©rior sira hotu iha territΓ³rio nasional Timor-Leste nian, hodi bele garantia kredibilidade, efisiensia no efikasia husi dadus sira ne’e nian.

Diresaun Nasional SiΓ©nsia no Teknolojia (DNCT), hanesan divisaun ida ne’ebΓ© maka existe iha MinistΓ©riu Ensinu Superior, Siensia no Kultura, tuir Dekretu Lei No. 56 /2023, 6 Setembru, artigu 16, ne’ebΓ© ho nia kompensia ida atu hodi halo mos Sistematizzasaun no padroniza prosedimentus operasional no kontrolu internu MinistΓ©riu nian, liu-liu ba sistematizasaun no unifikasaun dadus hotu Ensinu SupΓ©rior nian, ligadu ho numerus graduasaun, estudante no dosente sira.

Antes ne’e, iha fase anterior DNCT realiza ona formasaun hanesan ba Instituisaun Ensinu SupΓ©rior ne’en (6), no iha Fase kontinuasaun ida ne’e, realiza ba iha Instituisaun Ensinu SupΓ©rior Ha’at (4) hanesan, ICS, JSI, UNITAL no UNDIL.

Atividade formasaun ida ne’e, loke ofisialmente husi Diretora Jeral Ensinu SupΓ©rior no SiΓ©nsia, Sra. Maria Filomena Lay Guterres, no hetan partisipasaun husi, representante akademikus sira no mos teknikus sira husi MinistΓ©riu rasik.

Formador atividade ida ne’e rasik, mai husi desenvolvedor sistema base dadus Ensinu SupΓ©rior nian rasik, no tuir planu atividade refere sei halao durante loron lima (5) nia laran, hahu husi loron Segunda-Feira, 22 Abril no sei termina iha loron Sexta-Feira, 26 Abril 2024, iha fatin hanesan.

0Shares