May 21, 2024

π“π„πŠππˆπŠπ” πŒπ„π’π’πŠ ππ€π‘π“πˆπ’πˆππ€ πˆπ‡π€ ππ‘πŽπ†π‘π€πŒπ€ ππ™π„π‹π“πŽ πŸπŸŽπŸπŸ’ πˆπ‡π€ ππŽπ•π€ π™π„π‹π€ππƒπˆπ€

Tekniku husi MinistΓ©riu Ensinu SupΓ©rior, SiΓ©nsia no Kultura, ne’ebΓ© representa husi, Sr. Gaspar Noronha no Sra. Dulcie Pereira, partisipa iha Programa NZELTO (New Zealand English Language Training for government officials from Asia) Intake 57 ho tema “Edukasaun” inklui formasaun lian InglΓ©s, projetu servisu kona-ba edukasaun, boa governasaun no interkultural.

Programa ne’e oferese husi MInistΓ©riu Negosiu Estranjeiru no Komersiu New Zealandia nian, ho nia objetivu atu haforsa iha Γ‘rea edukasaun, boa governasaun, no intercultural, atu hodi promove integrasaun rejionΓ‘l entre nasaun partisipante sira kona-ba komprensaun interkulturΓ‘l entre ofisiais sira nasaun partisipante nia ho Nova Zelandia.

Portanto, atividade ne’ebΓ© mak realiza iha formasaun ida ne’e mak hanesan, formasaun lian ingles ne’ebΓ© mak oferese husi Victoria University of Wellington English Language Institute, komunikasaun intercultural, introdusaun kona-ba Boa Governasaun Nova zelandia nian, Workplace communication, visits field trip ne’ebΓ© mak hodi reforsa kapasitasaun pessoal husi participantes sira nian.

Representantes Timor-Leste sira ne’ebΓ© mak hola parte iha programa ida ne’e hamutuk nain ha’at (4), husi Instituisaun sira hanesan, MESSK rasik, ANAAA, no INDIMO. Ne’ebΓ© mak hamutuk ho partisipantes sira seluk husi Nasaun Cambodia, Lao PDR, Indonesia, no Vietam ho total hamutuk ema nain 32.

Programa ne’e halao iha Wellington, New Zealandia ne’ebΓ© mak hahu husi loron 21 Fevereiru to 24 fulan maiu 2024.

0Shares