Fevereiro 24, 2024

๐‹๐š๐ง๐ฌ๐š ๐๐ž ๐…๐จ๐ญ๐จ๐ฌ

๐–  ๐–พ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—‰๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฌ๐—‚๐—‡๐—‚๐—Œ๐—รฉ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—‡๐—Œ๐—‚๐—‡๐—ˆ ๐–ฒ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐—‚๐—ˆ๐—‹, ๐–ข๐—‚รช๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ ๐–พ ๐–ข๐—Ž๐—…๐—๐—Ž๐—‹๐–บ, ๐–พ๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—ƒ๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ ๐–จ๐–ญ๐–ข๐–ณ ๐–พ ๐–บ ๐–ด๐–ญ๐–ณ๐–ซ, ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐–ผ๐—‚๐—‰๐—ˆ๐—Ž ๐—‡๐–บ ๐–ผ๐–พ๐—‹๐—‚๐—†รณ๐—‡๐—‚๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ซ๐–บ๐—‡รง๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐—ˆ๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐—‚๐–บ๐—… ๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐–พ๐–ป๐—Œ๐—‚๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—‚๐—Œ๐—Œรฃ๐—ˆ ๐–ญ๐–บ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—… ๐–ฝ๐–บ ๐–ด๐–ญ๐–ค๐–ฒ๐–ข๐–ฎ ๐–ฝ๐–พ ๐–ณ๐—‚๐—†๐—ˆ๐—‹-๐–ซ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ (๐–ช๐–ญ๐–ณ๐–ซ๐–ด-๐–ฒ๐—‚๐—€๐—…๐–บ ๐–ณรฉ๐—๐—Ž๐—†), ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐—‹๐–พ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ ๐–ฒ๐–บ๐—…รฃ๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–ข๐–บ๐—๐–พ๐–ฝ๐—‹๐–บ๐—… ๐–พ๐—† ๐–ฃรญ๐—…๐—‚. ๐–  ๐—‚๐—†๐—‰๐—…๐–พ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–บรงรฃ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—ƒ๐–พ๐—๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—ˆ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บรงรฃ๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐– ๐—€รช๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ ๐–ณ๐–จ๐–ข ๐–ณ๐—‚๐—†๐—ˆ๐—‹ ๐—‡๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—…๐—๐—‚๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Œ๐—‚๐—Œ๐—๐–พ๐—†๐–บ ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—†๐—ˆ๐–ฝ๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ถ๐–พ๐–ป๐—Œ๐—‚๐—๐–พ, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฟ๐–บ๐–ผ๐—‚๐—…๐—‚๐—๐–บ๐—‹รก ๐–พ ๐–ผ๐—‹๐—‚๐–บ๐—‹รก ๐—Ž๐—† ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–บรง๐—ˆ ๐—๐—‚๐—‹๐—๐—Ž๐–บ๐—… ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–บ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—‘๐—‚๐—†๐–บ๐—‹ ๐–บ ๐–ช๐–ญ๐–ณ๐–ซ๐–ด ๐–บ๐—ˆ ๐—‰รบ๐–ป๐—…๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐—€๐–พ๐—‹๐–บ๐—…. ๐– ๐—…รฉ๐—† ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐–บ ๐–บ๐—๐—‚๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ, ๐–บ ๐–ช๐–ญ๐–ณ๐–ซ๐–ด ๐—๐–บ๐—†๐–ปรฉ๐—† ๐—ˆ๐—‹๐—€๐–บ๐—‡๐—‚๐—“๐—ˆ๐—Ž ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—‰๐–บ๐—…๐–พ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—ˆ๐—Œ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Ž๐–ฝ๐–บ๐—‡๐—๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ข๐—Ž๐—‹๐—Œ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—Ž๐—‡๐—‚๐–ผ๐–บรงรฃ๐—ˆ ๐–ฒ๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐–บ๐—… ๐–ฝ๐–บ ๐–ด๐—‡๐—‚๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐–ญ๐–บ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—… ๐–ฝ๐–พ ๐–ณ๐—‚๐—†๐—ˆ๐—‹-๐–ซ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ.

0Shares